Tổng quan

PHÂN HỆ KẾ TOÁN PHẢI TRẢ

Từ Bảng danh mục (Menu), ta có thể thấy phân hệ AP bao gồm 5 phân mục:

- Phân mục cài đặt: Danh mục nhà cung cấp

- Phân mục nhập liệu (Input): Hóa đơn nhà cung cấp

- Phân mục xử lý dữ liệu (Proccess): Xử lý nhiều chứng từ

- Phân mụcchi tiết hạch toán (Inquiry): Chi tiết hạch toán phải trả

- Phân mục báo cáo (Reports)

Last updated