Links

Tổng quan

PHÂN HỆ KẾ TOÁN PHẢI TRẢ
Từ Bảng danh mục (Menu), ta có thể thấy phân hệ AP bao gồm 5 phân mục:
- Phân mục cài đặt: Danh mục nhà cung cấp
- Phân mục nhập liệu (Input): Hóa đơn nhà cung cấp
- Phân mục xử lý dữ liệu (Proccess): Xử lý nhiều chứng từ
- Phân mụcchi tiết hạch toán (Inquiry): Chi tiết hạch toán phải trả
- Phân mục báo cáo (Reports)