Tổng quan

PHÂN HỆ THÔNG TIN CHUNG

Từ Menu quản trị hệ thống ta thấy gồm 2 phân mục là cài đặt và bảo mật.

Last updated