Giới thiệu SmartBooks

GIỚI THIỆU CHUNG

Phần mềm kế toán Smartbooks bao gồm 14 phân hệ chính: Kế toán tổng hợp (GL), kế toán phải trả (AP), kế toán phải thu (AR), kế toán tiền mặt (CA), tài sản cố định (FA), quản lý kho (IN), Hóa đơn bán hàng , hệ thống phê duyệt quản lý tiền , hệ quản lý ngân sách ,thống , Hóa đơn điện tử, Đặt mua (PO), Đặt bán (SO), quản trị hệ thống và tiện ích.

Kế toán tổng hợp: Người sử dụng có thể thiết lập, nhập liệu thông tin tài khoản, bút toán kết chuyển và kết xuất báo cáo tài chính.

Kế toán phải trả: Module này cho phép hạch toán các khoản phải trả và theo dõi công nợ thanh toán với nhà cung cấp.

Kế toán phải thu: Module này cho phép hạch toán các khoản phải thu và theo dõi công nợ thanh toán với khách hàng.

Kế toán tiền mặt: Module này cho phép theo dõi tiền vào tiền ra.

Tài sản cố định: Module này cho phép theo dõi tài sản và các khoản chi phí trả trước.

Quản lý kho: Module này cho phép theo dõi nhập xuất tồn, tính giá thành, tính giá vốn hàng bán.

Hóa đơn bán hàng: Dùng để tự in hóa đơn GTGT nếu doanh nghiệp đăng ký tự in hóa đơn.

Đặt mua: Cho phép người dùng có thể quản lý nguyên vật liệu cần đặt mua, đã mua, còn phải mua.

Đặt bán: Cho phép người dùng quản lý các đơn hàng của khách hàng đặt làm, đã hoàn thành và giao, còn phải giao.

Phê duyệt quản lý tiền với giao diện web: Cho phép người dung chấp thuận thanh toán cho nhà cung cấp và quản lý thu chi tiền

Ngân sách: Cho phép người dùng quản lý ngân sách trong công ty

Quản trị hệ thống: Cho phép người dùng tạo các danh mục như loại thuế suất, tỷ giá, nhập số dư đầu kỳ, quyền truy cập tài khoản, cài mật khẩu, thông tin công ty, người sử dụng, …

Tiện ích: Dùng để kiểm tra các hóa đơn làm sai, ghi trùng. Sắp xếp lại số chứng từ theo thứ tự.

Last updated