Nhập chứng từ (Input)

Nhập kho nguyên vật liệu

 • Dùng để nhập liệu mua nguyên vật liệu, mua hàng hóa, mua công cụ dụng cụ

 • Có 3 trường thông tin cần nhập:

 • Thông tin chung: Nhập mã vật tư nhập, số lượng, đơn giá, thuế suất.

 • Chi phí khác: Là phần nhập chi phí mua hàng. Chọn chứng từ hạch toán khoản chi phí mua hàng đã hach toán trên Module AP.

 • Phân bổ chi phí: Phân bổ chi phí mua hàng vào đơn giá nhập kho.

Nhập thành phẩm từ sản xuất

 • Dùng để nhập số lượng thành phẩm nhập kho,

 • Chọn mã vật tư và số lượng thành phẩm nhập kho, TK CPSXKDD chọn tài khoản 154, đơn giá nhập kho sau khi tính giá thành sẽ tự động được cập nhật.

Trả hàng

- Dùng để nhập liệu trong trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa, công cụ dụng cụ trả lại cho nhà cung cấp.

 • Chọn số phiếu nhập kho bị trả lại, sau đó điều chỉnh lại số lượng trả lại.

Xuất nguyên liệu cho sản xuất

 • Dùng để nhập liệu trong trường hợp xuất kho nguyên vật liệu, xuất kho Công cụ dụng cụ, cho sản xuất.

 • Chọn số lượng xuất, đơn giá xuất sẽ được tự động cập nhật sau khi tính giá thành.

Bán hàng

 • Dùng trong trường hợp xuất kho bán thành phẩm, bán hàng hóa, bán nguyen vật liệu.

 • Chọn số lượng xuất bán, đơn giá xuất sẽ được tự động cập nhật sau khi tính giá vốn

 • Lưu ý: Trường hợp xuất bán nguyên vật liệu, tài khoản chi phí phải được điều chỉnh từ tài khoản 621 sang tài khoản giá vốn 632.

Hàng bán bị trả lại

 • Dùng để nhập liệu trong trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm sau khi bán bị khách hàng trả lại.

 • Chọn số phiếu bán hàng bị trả lại được nhập trước đó, sau đó điều chỉnh lại số lượng bị trả lại từ khách hàng.

Nhập sản phẩm dở dang.

 • Dùng để nhập liệu số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ và tỷ lệ hoàn thành tương ứng.

Last updated