Báo cáo số tiền thủ quỹ

Vào báo cáo sổ tiền thủ quỹ chọn ngày cần xem báo cáo. Nhấn xem in phần mềm sẽ kết xuất ra 1 file excel với các thông tin như sau:

Ngày hôm trước: Số tiền tồn đầu ngày, số tiền nhận trong ngày, số tiền chi trong ngày, số tiền tồn cuối ngày.

Ngày hôm nay: Số tiền tồn đầu ngày. Chi tiết số tiền nhận trong ngày cho từng lần và từng diễn giải. Chi tiết số tiền chi trong ngày cho từng lần và từng diễn giải. Số tiền tồn cuối ngày hôm nay.

THE PLANNING OF DAILY PAYMENT SHEETS

Prepairer

Chief Accountant

Manager

General manager

Date :

2020-05-27

Cash in Bank

USD

Cash in hand

USD

$0.00

VND

-

VND

64,364,500

Balance

VND

-

Balance

VND

318,029,000

Terms

Yesterday

26 Thg5 20

Today

2020-05-27

Tomorrow

28 Thg5 20

Openning Bal.(VND) Cash on hand

299,699,000

Openning Bal.(VND) Cash on hand

299,699,000

318,029,000

Yesterday's

Cash on hand(USD)

$0.00

Cash on hand(USD)

$0.00

Cash in Bank

$0.00

Remain

Cash balance

299,699,000

Cash balance

299,699,000

Cash balance

318,029,000

$0.00

$0.00

$0.00

Bank VND V.Cbank

Cash

50,000,000

Total Received

-

50,000,000

VND

-

$0.00

$0.00

0

Bank USD

Bank VND

Cash

Buy new PC for TP team (512GB SSD and 16GB RAM)

25,000,000

0

Mua ổ cứng mới cho máy tính 192.168.11.2

1,850,000

0

0

Buy DELL Monitor 27inch

4,020,000

0

0

Staff Birthday

800,000

0

Transfer

0

25,000,000

0

$0.00

$0.00

Total Paid

0

6,670,000

0

Cash

$0.00

Balance

299,699,000

318,029,000

318,029,000

Deficent

$0.00

$0.00

$0.00

Last updated