Phân mục nhập liệu

- Những hóa đơn bán hàng nếu có theo dõi kho thì phải nhập ở phân hệ quản lý kho – phần bán hàng.

- Những hóa đơn bán hàng dịch vụ, không theo dõi kho thì nhập trực tiếp trên phân mục nhập liệu tại menu khoản phải thu.

Một hóa đơn bán hàng được thực hiện thông qua phân hệ kế toán phải thu. Các chứng từ trong phân hệ kế toán phải thu gồm có:

Phần Tổng Hợp:

     1. Số lô: Để trống, chương trình sẽ chạy tự động

     2. Kỳ kế toán:(ví dụ hóa đơn của tháng 7 năm 2015: 07-2015) Tháng phát sinh

     3. Số Chứng từ: Tự động theo số thứ tự

  • Ngày Chứng từ: Nhập ngày phát sinh chứng từ (phải nằm trong kỳ kế toán)

  • Loại Chứng từ: Chọn là Invoice

  • Số Hóa đơn.: Nhập số hóa đơn phát hành

  • Khách hàng: Nhấn F3 để chọn mã khách hàng

  • Tài khoản ngân hàng: Lựa chọn tài khoản ngân hàng để phần mềm lấy tự động tỷ giá mua vào nếu đồng tiền là ngoại tệ do đã khai báo ở phân hệ quản trị hệ thống.

  • Loại tiền, Tỷ giá quy đổi: tùy theo loại tiền sẽ có tỷ giá đối với VND

  • Số đơn bán hàng: Số phiếu bán hàng.

  • Hợp đồng số: ghi số của hợp đồng

  • Ngày hợp đồng: ghi ngày của hợp đồng

  • Thời hạn thanh toán: Nhấn F3 để chọn thời hạn thanh toán

  • Tài khoản công nợ: Nhấn F3 để chọn tài khoản công nợ

  • Diễn giải(VN-EN): Nhập diễn giải cho hóa đơn

Phần Chi tiết

  1. Tài khoản: nhấn F3 để chọn tài khoản đối ứng từ danh mục tài khoản

  2. Tạm ứng trước đây: Nếu có tạm ứng trước tiền cho đơn hàng này bằng ngoại tệ thì chọn đến phiếu đã tạm ứng để lấy tỷ giá và số tiền đã ứng trước của phiếu này. Phần chênh lệch còn lại thì hạch toán theo tỷ giá mua vào tại ngày nhận khoản công nợ.

  3. Diễn giải(VN-EN): Nhập diễn giải cho nghiệp vụ

  4. Mã vật tư: Nhấn F3 để chọn thành phẩm xuất bán (nếu có)

  5. Quantity: Nhập số lượng thành phẩm

  6. Unit Price: Nhập đơn giá

  7. Amount: Nhập số tiền hóa đơn

  8. VAT Code: Nhấn F3 để chọn loại VAT

  9. Nhấn nút Save để ghi nhận thông tin hóa đơn của khách hàng

     1. Nợ: TK phải thu của khách hàng – 131

     2. : TK doanh thu (TK tương ứng ở màn hình lưới)

Các Lựa chọn khác

  • Nút HĐ trước : Phiếu hạch toán tiếp theo

  • Nút HĐ Sau : Phiếu hạch toán trước

  • Nút ĐC Phiếu : Điều chỉnh chứng từ trực tiếp trên form nhập nếu người dùng được phân quyền.

  • Nút Tạo KH : Tạo Thông tin nhà khách hàng trực tiếp mà không cần quay lại Menu chính và vào lại phần thông tin khách hàng

Last updated