Phân mục nhập liệu (Input)

Bút toán tổng hợp

Phân hệ GL cho phép người sử dụng nhập trực tiếp bút toán tổng hợp (Journal Ledger) hoặc những nghiệp vụ đặc thù khác.

Hướng dẫn nhập dữ liệu:

Phần thông tin bút toán:

 • Phân hệ: GL (Kế toán tổng hợp)

 • Số phiếu: Để trống, chương trình sẽ tự động mặc định số thứ tự cho bút toán. (Nhấn F3 để xem lại các bút toán đã nhập)

 • Ngày chứng từ: Bắt buộc phải thuộc tháng kế toán

 • Số chứng từ: Được phần mềm lấy tự động theo số thứ tự

 • Trạng thái, cách xử lý: Luôn luôn là chế độ hold

 • Tháng kế toán: Chọn tháng ghi sổ

(ví dụ ghi sổ tháng 06 năm 2015: 06-2015)

 • Diễn giải (VN): Nội dung nghiệp vụ tiếng Việt

 • Diễn giải (EN): Nội dung nghiệp vụ tiếng Anh

 • Diễn giải (KR): Nội dung nghiệp vụ tiếng Hàn

Phần hạch toán:

Có thể lựa chọn trường thông tin cần hiện thị: Diễn giải, thuế, trung tâm chi phí, trung tâm lợi nhuận, nhóm.

 • Tài khoản Nợ: Nhấn F3 chọn tài khoản cần nhập hoặc nhập trực tiếp hệ thống sẽ tự động điền

 • Tài khoản Có: Nhấn F3 chọn tài khoản cần nhập hoặc nhập trực tiếp hệ thống sẽ tự động điền

 • Loại tiền: Chọn loại tiền (VNĐ, USD, KOR…)

 • Tỷ giá: Nhập tỷ giá hạch toán nếu loại tiền khác VNĐ.

 • Tiền: Nhập số tiền VND hoặc ngoại tệ nếu khác VND

 • Tiền sau quy đổi: Bằng số tiền VND hoặc bằng ngoại tệ nhân với tỷ giá. Phần mềm tự tính.

 • Diễn giải (VN), (EN) và (KR): Tự động xuất hiện theo diễn giải của phần thông tin nghiệp vụ. Người sử dụng có thể thay đổi diễn giải chi tiết bằng cách nhập trực tiếp.

 • Mã nhân viên, mã nhà cung cấp, mã khách hàng: Người sử dụng nhập hoặc phải nhấn F3 để chọn mã tương ứng đã thiết lập tại:

+ Danh mục nhân viên (phân hệ Kế toán tiền mặt) hoặc nhập trực tiếp mã nhân viên

+ Danh mục nhà cung cấp (phân hệ Kế toán phải trả) hoặc nhập trực tiếp mã nhà cung cấp

+ Danh mục khách hàng (phân hệ Kế toán phải thu) hoặc nhập trực tiếp mã khách hàng

 • Số hóa đơn, ngày hóa đơn: Người sử dụng phải nhập số hóa đơn và ngày hóa đơn (nếu có) để phần mềm có thể chạy lên bảng kê thuế GTGT mua vào hoặc bán ra tương ứng.

Bù trừ công nợ

Dùng trong trường hợp muốn bù trừ công nợ phải thu và phải trả

Với lưới dữ liệu ( tương tự như phần bút toán tổng hợp ) khi nhập tài khoản , mã đối tượng công nợ

Last updated