Links

Tổng quan

PHÂN HỆ ĐẶT HÀNG
Từ Bảng danh mục (Menu), ta có thể thấy phân hệ đặt mua bao gồm 3 phân mục:
  • Phân mục nhập liệu: Nhập liệu đơn đặt hàng.
  • Phân mục xử lý: Gửi trình chứng từ, lô đã dược phê duyệt.
  • Phân mục báo cáo: Báo cáo đặt hàng.