Tổng quan

PHÂN HỆ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Phân hệ tài sản cố định giúp quản lý thông tin về tài sản cố định, theo dõi tình hình phân bổ tài sản theo tháng.

Từ Bảng danh mục (Menu), ta có thể thấy của phân hệ tài sản cố định bao gồm 5 phân mục:

  • Phân mục cài đặt: Danh mục nhóm TSCĐ, danh mục tài sản cố định, danh mục chi phí phân bổ.

  • Phân mục nhập liệu (Input): Thanh lý tài sản, đánh giá lại tài sản.

  • Phân mục xử lý (Proccess): Tính khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí trả trước.

  • Phân mục thông tin TSCĐ: Thông tin tài sản cố định.

  • Phân mục báo cáo (Reports)

Last updated