Tổng quan

PHÂN HỆ ĐẶT MUA

Từ Bảng danh mục (Menu), ta có thể thấy phân hệ đặt mua bao gồm 3 phân mục:

  • Phân mục nhập liệu: Đặt mua, danh sách các đơn hàng đặt mua cần phê duyệt

  • Phân mục xử lý: Gửi trình chứng từ, lô đã dược phê duyệt.

  • Phân mục báo cáo: Báo cáo đặt mua. Báo cáo thực hiện hợp đồng

Last updated