Links

Tổng quan

PHÂN HỆ ĐẶT MUA
Từ Bảng danh mục (Menu), ta có thể thấy phân hệ đặt mua bao gồm 3 phân mục:
  • Phân mục nhập liệu: Đặt mua, danh sách các đơn hàng đặt mua cần phê duyệt
  • Phân mục xử lý: Gửi trình chứng từ, lô đã dược phê duyệt.
  • Phân mục báo cáo: Báo cáo đặt mua. Báo cáo thực hiện hợp đồng