Phân mục báo cáo

Xử lý nhiều chứng từ

Chọn tất cả hoặc tháng cần xử lý các chứng từ, sau đó bấm tải để chọn các nghiệp vụ thu, chi cần kết chuyển lên sổ, nhấn nút thực thi.

Chi tiết hạch toán tiền

Thể hiện các nghiệp vụ thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng trong kỳ chọn.

Chọn từ ngày…. Đến ngày ….

Chọn xem in

Sổ quỹ tiền mặt

Thể hiện chi tiết thu, chi và tồn quỹ tiền mặt trong kỳ chọn

Chọn từ ngày … đến ngày …

Xuất Excel :

Loại tiền mặc định là VND và các lựa chọn khi export excel

  • Các loại tiền khác

  • VND – USD : Báo cáo tiền VND và ngoại tệ đồng thời

  • Tài khoản cấp 1 :

    • Tích lựa chọn : các bút toán theo tài khoản 111

    • Không tích lựa chọn : các bút toán theo chi tiết các tiểu khoản

Ví dụ : 1111, 1112 các báo cáo mỗi tài khoản theo từng sheet excel

In Báo cáo :

Sổ chi tiết quỹ tiền mặt

Thể hiện chi tiết thu, chi và tồn quỹ tiền mặt cùng tài khoản đối ứng của từng nghiệp vụ

Chọn từ ngày … đến ngày…

Xuất Excel: Tương tự sổ quỹ tiền mặt

In báo cáo

Sổ chi tiết giao dịch tiền mặt

Chọn từ ngày … đến ngày ….

Chọn xem in:

Sổ chi tiết tài khoản 141

Thể hiện chi tiết tình hình tạm ứng của các cá nhân

Chọn từ ngày … đến ngày ….

Chọn xem in

Sổ tiền gửi ngân hang

Thể hiện chi tiết các nghiệp vụ thu, chi tiền gửi ngân hàng theo kỳ chọn.

(Tương tự sổ chi tiết quỹ tiền mặt)

Chọn từ ngày … đến ngày ….

Export Excel

In báo cáo

Sổ tiền chi tiết gửi ngân hàng

(Tương tự sổ chi tiết quỹ tiền mặt)

Chọn từ ngày … đến ngày ….

Chọn xem in

In phiếu chi

Chọn giai đoạn để in phiếu chi

In phiếu thu

Chọn giai đoạn để in phiếu thu

Nhật ký thu chi tiền

Thể hiện nhật ký chi tiền, nhật ký thu tiền theo kỳ chọn

Last updated