Links

Phân mục cài đặt

Tạo danh mục khách hàng bao gồm mã khách hàng, tên khách hàng. Có 3 nội dung chính:
  1. 1.
   Thông tin khách hàng: Nhập địa chỉ, mã số thuế của khách hàng.
  2. 2.
   Mặc định: Chọn loại tiền giao dịch, tỷ giá quy đổi (nếu có), tài khoản phải thu, tài khoản doanh thu, tài khoản trả trước, thời hạn thanh toán, thuế suất.
  3. 3.
   Thông tin khác: Dùng để nhập số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, số điện thoại, số fax.
Các lựa chọn khác
Xuất Excel: xuất danh sách nhà cung cấp ra file excel
Nhập liệu: Khai báo thông tin nhà cung cấp từ file excel
Bước 1: Click chọn Import sẽ xuất hiện hộp hội thoại chọn file
Nút File mẫu: lấy mẫu file excel
Bước 2: Click nút
để chọn file excel ( với mẫu có sẵn )
Bước 3 : Click nút
để import dữ liệu từ file excel vào phần mềm
Lưu ý : Trong quá trình import từ file excel không đổi tên sheet có sẵn trên file mẫu