Links
Comment on page

Tổng quan

PHÂN HỆ TIỀN MẶT
Từ Bảng danh mục (Menu), ta có thể thấy của phân hệ CA bao gồm 3 phân mục:
- Phân mục cài đặt: Danh mục bộ phận, chức vụ, nhân viên.
- Phân mục nhập dữ liệu (Input): Chi tiền mặt, thu tiền mặt, chi ngân hàng, thu ngân hàng.
- Phân mục báo cáo (Reports)