Tổng quan

PHÂN HỆ TIỀN MẶT

Từ Bảng danh mục (Menu), ta có thể thấy của phân hệ CA bao gồm 3 phân mục:

- Phân mục cài đặt: Danh mục bộ phận, chức vụ, nhân viên.

- Phân mục nhập dữ liệu (Input): Chi tiền mặt, thu tiền mặt, chi ngân hàng, thu ngân hàng.

- Phân mục báo cáo (Reports)

Last updated