Thiết lập ngân sách

Thiết lập ngân sách

  • Người dùng tạo ngân sách cho năm hiện tại.

  • Nhập diễn giải Tiếng Việt, tiếng anh hoặc ngôn ngữ khác

  • Chọn tài khoản, dự án, mã chi phí.

  • Nhập số tiền ngân sách cho 12 tháng.

  • Nhấn nút Lưu

Last updated