Thiết lập các bước phê duyệt

thiết lập mặc định cho người dùng (requester) tạo yêu cầu đề nghị thanh toán

VD: bạn muốn các thành viên trong nhóm của bạn (gọi là NV_A) khi gởi 1 đề nghị thanh toán thì phải gởi cho nhóm trưởng trước thì vào đây thiết lập như sau:

  • Chọn user NV_A (options) mức đô ưu tiên cao nhất

  • Nhóm mức độ ưu tiên thấp.

  • Nhóm (options)

  • Khoản mục phí (options)

  • Trung tâm lợi nhuận (options)

Nếu ko nhập gì cả thì là mặc định cho tất cả mọi người.

Last updated