Cài đặt

Danh mục thuế suất

Tạo các loại danh mục thuế suất thuế GTGT đầu vào và đầu ra của công ty. Tạo đầy đủ nội dung gồm mã loại thuế, diễn giải tiếng việt, anh, hàn. Tỷ lệ thuế suất, tài khoản thuế GTGT đầu ra, tài khoản thuế GTGT đầu vào.

Danh mục tiền tệ

Tạo danh mục các loại tiền tệ mà công ty có như VND, USD, EUR, …

Quyền truy cập tài khoản

Sau mỗi lần tạo một tài khoản mới ở mục kế toán tổng hợp để tài khoản này có thể lên ở tất cả các phân hệ khi bấm F3 thì ta phải vào mục này nhấn tải và click vào cột tài khoản chi tiết. Sau đó lưu lại.

Số dư đầu kỳ

Chọn ngày cuối cùng của năm trước.

Chọn từng tài khoản có số dư cuối kỳ trước và nhập loại tiền, tỷ giá (nếu có), số tiền nợ, số tiền có bằng ngoại tệ và việt nam đồng.

Chọn lưu.

Last updated