Phân mục thông tin tài sản cố định

Chọn từ ngày … đến ngày…

Chọn excel nếu muốn kết xuất ra bảng excel.

Last updated