Phân mục xử lý dữ liệu (Proccess)

Kết chuyển cuối kỳ:

Cuối năm, kế toán tổng hợp sẽ kết chuyển tất cả số dư tài khoản sang năm kế tiếp.

Điều chỉnh chứng từ (Un-release Batch):

Chức năng này giúp người sử dụng có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu (Hold) cho những bút toán đã khóa (Post/Release).

Hướng dẫn:

- Phân hệ: Chọn phân hệ kế toán cần un-release: Kế toán tổng hợp, kế toán phải trả, kế toán phải thu, kế toán tiền mặt, kế toán hàng tồn kho, kế toán Tài sản cố định.

- Kỳ điều chỉnh chứng từ có thể theo tháng hay năm ghi sổ sau đó nhấn nút tải sẽ hiện ra danh sách các bút toán đã khóa.

- Phần lưới của cửa sổ sẽ thể hiện những bút toán đã hạch toán trong tháng kế toán đã khóa.

- Chọn bút toán cần un-release.

- Chọn thực thi để ra lệnh.

Khóa sổ theo tháng

Dùng để khóa sổ kế toán, không cho chỉnh sửa khi không được phân quyền

Last updated