Phân mục báo cáo

Danh sách TSCĐ:

Bảng khấu hao TSCĐ theo tháng

Chọn kỳ kế toán

Chọn xem in

Biên bản đánh giá lại tài sản

Chọn kỳ kế toán

Chọn xem in

Bảng kê chi tiết tài sản

Tương tự

Bảng phân bổ chi phí trả trước

Tương tự

Bảng tổng hợp TSCĐ

Tương tự

Last updated