Phân mục cài đặt

Khai báo nhà phát hành

Chọn nhà cung cấp

Điền Link liên kết vào trường Portal Service Link: https://api-sinvoice.viettel.vn:443

Khai báo tài khoản kết nối

Sau khi Viettel tạo tài khoản cho khách hàng, điền thông tin tài khoản vào màn hình này

- Tài khoản hệ thống

- Mật khẩu

Thông tin tài khoản khởi tạo mặc định là Mã số thuế - 111111a@A

Khai báo người sử dụng

Link tài khoản SMB với tài khoản nhà cung cấp

Nhà cung cấp tài khoản có thể tạo nhiều tài khoản con để phân quyền cho từng tài khoản con, SMB có thể gán tài khoản của SMB với từng tài khoản của nhà cung cấp ở đây

Khai báo mẫu phát hành

Khai báo các mẫu hóa đơn (hoặc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ) tại đây Mẫu số, ký hiệu điền dựa theo Thông báo phát hành của khách hàng

Phát hành hóa đơn

Các trường cần lưu ý khi nhập liệu qua 2 phân hệ:

Ngày hóa đơn: Nếu công ty có nghiệp vụ lùi ngày hóa đơn thì phải điền trường này theo ngày mong muốn. Đối với nhà cung cấp VIETTEL, khách hàng có thể lùi 25 ngày so với ngày hiện tại, nguyên tắc ngày hóa đơn vẫn phải đảm báo tính liên tục

Ví dụ: hôm nay ngày 1/7, khách hàng có thể xuất lùi 25 ngày kể từ ngày 1/7, và khách hàng chọn 15/6 để xuất, khách hàng sẽ được xuất với điều kiện chưa từng xuất hóa đơn nào sau ngày 15/6

Số hóa đơn: Chạy tự động theo ký hiệu mà mẫu số

  1. Nhập liệu qua Quản lý kho

Để phiếu đã điền hiển thị ở màn hình Phát hành hóa đơn, cần chọn Cách xử lý: Release

Mở màn hình Phát hành hóa đơn sẽ thấy phiếu:

  1. Nhập liệu qua Kế toán thu

Qua Xử lý nhiều chứng từ

Chọn phiếu muốn phát hành -> Chọn E-Invoice -> Thực thi

Phát hành hóa đơn điện tử

Khách hàng có thể xuất Nháp để kiểm tra thông tin trên hóa đơn

- Hóa đơn nháp KHÔNG hiển thị Ngày hóa đơn, số hóa đơn. Tất cả các thông tin còn lại sẽ giống 100% với hóa đơn sau phát hành

Theo dõi hóa đơn điện tử

Các hóa đơn sau khi phát hành thành công sẽ hiển thị ở màn hình này

Các chức năng:

- Theo dõi số hóa đơn đã đăng ký, đã sử dụng

- Hủy hóa đơn

- Tải hóa đơn (PDF)

Click ô thả để chọn mẫu đã khai báo ở mục 4, thông tin sẽ cập nhật theo mẫu đã chọn

Hủy hóa đơn

Chọn hóa đơn cần hủy -> điền ngày hủy -> Tên văn bản thỏa thuận -> OK

Last updated