Links

Phím tắt được sử dụng trên phần mềm

Phím tắt được sử dụng trên phần mềm
F3: Tìm kiếm dữ liệu
F5: Làm tươi (Refresh) dữ liệu
CTRL + N: Tạo phiếu mới
CTRL + S: Lưu phiếu hạch toán
CTRL + D: Xóa phiếu hạch toán
CTRL + Q: Đóng màn hình nhập liệu
CTRL + SHIFT + C: Sao chép phiếu hạch toán
ALT + D: Sao chép dòng trên lưới dữ liệu (bút toán)
ALT + N: Phiếu hạch toán kế tiếp
ALT + P: Phiếu hạch toán trước
ALT + U: Unrelease phiếu hạch toán
CTRL + ->: Màn hình nhập liệu kế tiếp
CTRL + <-: Màn hình nhập liệu trước
CTRL + H: Trở về Menu chính
Biểu tượng (icon) được sử dụng trên phần mềm:
: Trở về Menu chính
: Đăng nhập – Sao lưu dữ liệu
: Cài đặt
 • Thông tin người dùng
 • Thông tin nhóm người dùng
 • Phân quyền sử dụng theo nhóm / người dùng
 • Thông tin công ty
: Nhập dữ liệu từ file excel
:
 • Unrelease phiếu hạch toán
 • Xóa phiếu hoạch toán theo danh sách
: Cài đặt cấu hình làm tròn số thập phân theo các phân hệ và các form nhập liệu
: Đóng tất cả form nhập ngoại trừ Menu chính.
Ngôn ngữ được sử dụng trên phần mềm:
Ngôn ngữ mặc định
 • VN : Ngôn ngữ tiếng Việt Nam
 • EN : Ngôn ngữ Tiếng Anh
 • KR : Ngôn ngữ Tiếng Hàn
Chuyển đổi ngôn ngữ :
Ngôn ngữ khác
 • CN : Ngôn ngữ tiếng Trung Quốc
 • JP : Ngôn ngữ tiếng Nhật
 • KH : Ngôn ngữ tiếng Khmer