Phím tắt được sử dụng trên phần mềm

Phím tắt được sử dụng trên phần mềm

F3: Tìm kiếm dữ liệu

F5: Làm tươi (Refresh) dữ liệu

CTRL + N: Tạo phiếu mới

CTRL + S: Lưu phiếu hạch toán

CTRL + D: Xóa phiếu hạch toán

CTRL + Q: Đóng màn hình nhập liệu

CTRL + SHIFT + C: Sao chép phiếu hạch toán

ALT + D: Sao chép dòng trên lưới dữ liệu (bút toán)

ALT + N: Phiếu hạch toán kế tiếp

ALT + P: Phiếu hạch toán trước

ALT + U: Unrelease phiếu hạch toán

CTRL + ->: Màn hình nhập liệu kế tiếp

CTRL + <-: Màn hình nhập liệu trước

CTRL + H: Trở về Menu chính

Biểu tượng (icon) được sử dụng trên phần mềm:

 • Thông tin người dùng

 • Thông tin nhóm người dùng

 • Phân quyền sử dụng theo nhóm / người dùng

 • Thông tin công ty

 • Unrelease phiếu hạch toán

 • Xóa phiếu hoạch toán theo danh sách

Ngôn ngữ được sử dụng trên phần mềm:

Ngôn ngữ mặc định

 • VN : Ngôn ngữ tiếng Việt Nam

 • EN : Ngôn ngữ Tiếng Anh

 • KR : Ngôn ngữ Tiếng Hàn

Chuyển đổi ngôn ngữ :

Ngôn ngữ khác

 • CN : Ngôn ngữ tiếng Trung Quốc

 • JP : Ngôn ngữ tiếng Nhật

 • KH : Ngôn ngữ tiếng Khmer

Last updated