Tổng quan

PHÂN HỆ KẾ TOÁN PHẢI THU

Từ Bảng danh mục (Menu), ta có thể thấy phân hệ kế toán phải thu bao gồm 5 phân mục:

- Phân mục cài đặt (Set up): Danh mục khách hàng

- Phân mục nhập dữ liệu (Input): Khoản phải thu

- Phân mục xử lý dữ liệu (Proccess): Xử lý nhiều chứng từ

- Phân mục chi tiết hạch toán (AR Inquiry): Chi tiết hạch toán phải thu

- Phân mục kết xuất báo cáo (Reports).

Last updated