Links

Tổng quan

PHÂN HỆ KẾ TOÁN PHẢI THU
Từ Bảng danh mục (Menu), ta có thể thấy phân hệ kế toán phải thu bao gồm 5 phân mục:
- Phân mục cài đặt (Set up): Danh mục khách hàng
- Phân mục nhập dữ liệu (Input): Khoản phải thu
- Phân mục xử lý dữ liệu (Proccess): Xử lý nhiều chứng từ
- Phân mục chi tiết hạch toán (AR Inquiry): Chi tiết hạch toán phải thu
- Phân mục kết xuất báo cáo (Reports).