Links
Comment on page

Phân mục cài đặt

Tại phân mục cài đặt người sử dụng tạo danh mục nhà cung cấp bao gồm mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp. Có 3 nội dung cần tạo lập:
    • Nhà cung cấp: Nhập người đại diện, số fax, điện thoại, địa chỉ, mã số thuế của nhà cung cấp
    • Mặc định: Chọn thời hạn thanh toán, thuế suất, tài khoản công nợ, tài khoản ứng trước, loại tiền sử dụng, tỷ giá quy đổi nếu là ngoại tệ.
    • Thông tin khác: Dùng để nhập số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, số điện thoại, số fax.
Sau khi nhập xong nhấn save.
Tạo tên nhà cung cấp khác chọn thêm mới.
Chọn Đóng sau khi đã tạo xong danh mục nhà cung cấp.
Các lựa chọn khác
Xuất Excel: xuất danh sách nhà cung cấp ra file excel
Nhập liệu: Khai báo thông tin nhà cung cấp từ file excel
Bước 1: Click chọn Import sẽ xuất hiện hộp hội thoại chọn file
Nút File mẫu: lấy mẫu file excel
Bước 2: Click nút
để chọn file excel ( với mẫu có sẵn )
Bước 3 : Click nút
để import dữ liệu từ file excel vào phần mềm
Lưu ý : Trong quá trình import từ file excel không đổi tên sheet có sẵn trên file mẫu