Duyệt thanh toán

Người có chức năng duyệt thanh toán vùng nhìn này hỗ trợ người dùng (Approver) tìm kiếm danh sách các phiếu đề nghị theo 3 tình trạng bao gồm:

  • các phiếu đang chờ duyệt (wait)

  • các phiếu đã được mình chấp nhận (accepted)

  • các phiếu bị mình từ chối (rejected)

và theo thời gian từ ngày đến ngày

Người phê duyệt chỉ cần double click chọn vào mục cần xem là màn hình chi tiết duyệt sẽ hiển thị nội dung phê duyệt.

Đây là màn hình quyết định duyệt thanh toán chọn tình trạng phê duyệt bao gồm 3 tình trạng bao gồm:

  • Wait: chờ đợi (chưa có quyết định)

  • Accept khi 1 phiếu được Accept thì chuyển tiếp đến bước người Approve kế tiếp nếu đây là người cuối cùng thì chuyển đến tình trạng Payable.

  • Reject bác bỏ đề nghị kèm với diễn giải để người tạo phiếu có thể chỉnh sửa lại rồi gởi lại từ đầu

Last updated