Links

Chi tiết hạch toán (Inquiry)

Mục chi tiết hạch toán giúp người sử dụng kiểm tra, xem xét các nghiệp vụ, bút toán sau khi đã được released ở các Phân hệ. Có thể xuất ra excel hoặc xem trực tiếp.
Khi xem trực tiếp, người sử dụng có thể lọc bút toán thông qua:
Nhập dấu “*” để chọn lọc tương đối
 • Phân hệ kế toán (GL, CA, FA, AP, AR, FA…)
 • Số lô: Số Batch của bút toán
 • Tháng kế toán: Tháng ghi sổ (VD: 012009 là tháng 01 năm 2009)
 • Số tham chiếu: Số chứng từ
 • Ngày chứng từ: Ngày lập ghi sổ
 • Trạng thái: Trạng thái chứng từ (P: Post, H: Hold)
 • Loại tiền: Đơn vị tiền tệ
 • Tỷ giá quy đổi: Tỷ giá
 • Tài khoản: Tài khoản ghi nợ
 • AcctRef: Tài khoản ghi có (đối ứng)
 • Amount: Tổng số tiền nguyên tệ
 • Tiền sau quy đổi: Tổng số tiền VND
 • Diễn giải VN: Diễn giải tiếng Việt
 • Diễn giải EN: Diễn giải tiếng Anh
 • Diễn giải KR: Diễn giải tiếng Hàn
 • Tương tự với: Mã nhà cung cấp, mã khách hàng, loại chi phí.