Chi tiết hạch toán (Inquiry)

Mục chi tiết hạch toán giúp người sử dụng kiểm tra, xem xét các nghiệp vụ, bút toán sau khi đã được released ở các Phân hệ. Có thể xuất ra excel hoặc xem trực tiếp.

Khi xem trực tiếp, người sử dụng có thể lọc bút toán thông qua:

Nhập dấu “*” để chọn lọc tương đối

 • Phân hệ kế toán (GL, CA, FA, AP, AR, FA…)

 • Số lô: Số Batch của bút toán

 • Tháng kế toán: Tháng ghi sổ (VD: 012009 là tháng 01 năm 2009)

 • Số tham chiếu: Số chứng từ

 • Ngày chứng từ: Ngày lập ghi sổ

 • Trạng thái: Trạng thái chứng từ (P: Post, H: Hold)

 • Loại tiền: Đơn vị tiền tệ

 • Tỷ giá quy đổi: Tỷ giá

 • Tài khoản: Tài khoản ghi nợ

 • AcctRef: Tài khoản ghi có (đối ứng)

 • Amount: Tổng số tiền nguyên tệ

 • Tiền sau quy đổi: Tổng số tiền VND

 • Diễn giải VN: Diễn giải tiếng Việt

 • Diễn giải EN: Diễn giải tiếng Anh

 • Diễn giải KR: Diễn giải tiếng Hàn

 • Tương tự với: Mã nhà cung cấp, mã khách hàng, loại chi phí.

Last updated