Thiết lập (Setup)

Thiết lập danh mục loại, danh mục nhóm, danh mục kho, danh mục sản phẩm, danh mục đơn vị tính, nhập số dư đầu kỳ kho.

Lưu ý:

  • Danh mục loại bao gồm: Hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, thành phẩm.

  • Danh mục nhóm bao gồm: Hàng hóa, nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, công cụ dụng cụ, thành phẩm.

  • Danh mục sản phẩm: Thiết lập mã nhóm, mã kho, đơn vị tính, tài khoản kho (152,155,156), tài khoản giá thành (hay còn gọi là tài khoản chi phí: 621,627,641,642).

  • Tài khoản chi phí khi thiết lập danh mục sản phẩm sẽ là tài khoản đối ứng trong trường hợp xuất kho cho sản xuất, xuất kho bán hàng.

Last updated