Phân mục cài đặt

Danh mục nhóm TSCĐ

Mã nhóm TSCĐ, diễn giải VN, EN, KR, tên tài khoản của nhóm.

Danh mục tài sản cố định

Vào Form danh mục TSCĐ để nhập các tài sản tăng trong kỳ

  • Đặt mã tài sản

  • Đặt tên tài sản

  • Nguyên giá tài sản

  • Phần tài sản: Nhóm tài sản, đơn vị tính, số serial, nguồn gốc, ngày mua, nhãn hiệu, model.

  • Phần Tài khoản: Thiết lập các thông tin như tài khoản nguyên giá, tài khoản khấu hao lũy kế, tài khoản chi phí khấu hao 1, tỷ lệ %, tài khoản khấu hao 2, tỷ lệ %, tài khoản đánh giá lại tài sản, tài khoản lãi khi thanh lý tài sản, tài khoản lỗ khi thanh lý tài sản.

  • Phần thông tin khác: Thiết lập các thông tin như số tháng khấu hao, ngày bắt đầu khấu hao, ngày kế thúc khấu hao, ngày khấu hao trước, số tiền khấu hao trước, số tháng khấu hao trước.

  • Click nút In (Print) để in thẻ tài sản

Các lựa chọn khác

Xuất Excel: xuất danh sách nhà cung cấp ra file excel

Nhập liệu: Khai báo thông tin nhà cung cấp từ file excel

Bước 1: Click chọn Import sẽ xuất hiện hộp hội thoại chọn file

Nút File mẫu: lấy mẫu file excel

Lưu ý : Trong quá trình import từ file excel không đổi tên sheet có sẵn trên file mẫu

Danh mục chi phí phân bổ

Vào form chi phí phân bổ để nhập các chi phí trả trước tăng trong kỳ

  • Tab thông tin gồm: Mã chi phí, Tên chi phí, Số lượng, nguyên giá, Thời gian phân bổ, Thời gian phân bổ trước, số tiền phân bổ trước, Ngày bắt đầu phân bổ, Ngày kế thúc phân bổ, Đã phân bổ đến.

  • Tab mặc định gồm: Tài khoản, tài khoản chi phí 1, tỷ lệ %, tài khoản chi phí 2, tỷ lệ %.

  • Click nút In (Print) để in thẻ chi phí phân bổ - tương tự với thẻ tài sản

Các lựa chọn khác

Các lựa chọn khác

Xuất Excel: xuất danh sách nhà cung cấp ra file excel

Nhập liệu: Khai báo thông tin nhà cung cấp từ file excel

Bước 1: Click chọn Import sẽ xuất hiện hộp hội thoại chọn file

Nút File mẫu: lấy mẫu file excel

Lưu ý : Trong quá trình import từ file excel không đổi tên sheet có sẵn trên file mẫu

Last updated