Phân mục báo cáo

Báo cáo đặt mua

Chọn từ ngày … đến ngày…

Chọn xem in để xem và in báo cáo đặt hàng.

Báo cáo thưc hiện hợp đồng

Chọn từ ngày … đến ngày…

Chọn xem in để xem và in báo cáo tình hình ký kết, thực hiện hợp đồng.

Last updated