Links

Phân mục nhập liệu

Đặt mua

Tạo lệnh đặt mua hàng để gửi cấp trên phê duyệt
Số đơn đặt hàng do phần mềm tự chạy
Chọn ngày đặt hàng, tên nhà cung cấp diễn giải.
Chọn mã sản phẩm cần đặt, số lượng, đơn giá, thuế suất,..
Chọn lưu.

Phê duyệt đơn đặt hàng

Cấp trên mở các đơn đặt hàng cần phê duyệt. Nếu đồng ý thì click vào cột approved và chọn những đơn hàng đồng ý phê duyệt.