Tính giá thành & Giá vốn hàng bán (Process)

Tính giá thành & Giá vốn háng bán (Process)

Bao gồm 5 bước

 • Bước 1: Xử lý chứng từ

 • Bước 2: Áp giá xuất kho nguyên vật liệu cho sản xuất

 • Bước 3: Áp giá nhập kho thành phẩm/ Tính giá thành phẩm nhập kho

 • Bước 4: Áp giá vốn hàng bán

 • Bước 5: Kết chuyển lên sổ

Xử lý chứng từ

Xử các chứng từ đã nhập trong kỳ ở phân nhập chứng từ. Lưu ý: Các chứng từ cân phải được xử lý hết để tính giá thành và giá vốn chính xác.

Áp giá xuất nguyên vật liệu cho sản xuất

Tính giá xuất kho nguyên vật liệu theo:

+ Theo bình quân giai đoạn,

+ Theo từng lần nhập xuất

Áp giá nhập kho thành phẩm/ Tính giá thành phẩm nhập kho

Áp giá thành phẩm: Dùng trong trường hợp công ty không tính giá thành bằng phần mềm, nhưng muốn theo dõi nhập xuất tồn và tính giá vốn bằng phần mềm.

Tính giá thành phẩm nhập kho: là công cụ dung để tính giá thành sản xuất trong kỳ. Smartbook có 5 tích hợp 5 phương pháo tính giá thành, bao gồm:

 • Tính giá thành theo đinh mức nguyên vật liêu, nhân công, và chi phí sản xuất chung (BOM).

 • Điều kiên áp dụng: Có xây dựng được đinh mức tiêu hao nguyên vật liệu trực tiếp, tiêu hao chi phí nhân công, tiêu hao chi phí sản xuất chung.

 • Cách sử dụng :

1/ Khai báo thông tin BOM

 • Thiết lập quy trình sản xuất,

 • Thiết lập đinh mức tiêu hao 621, 622, 627 tương ứng với từng quy trình,

 • Nhập chi phí 622, 627 phát sinh trong kỳ, chi phí 621 đã được tính ở bước áp giá xuất nguyên vật liệu cho sản xuất.

2/ Tính giá thành:

 • Căn cứ vào BOM thiết lập và lương thành phẩm sản xuất trong kỳ cộng với tồn kho dở dang cuối kỳ, phần mềm sẽ tính chi phí 621,622,627 cần.

 • So sánh chi phí thực tế với chi phí theo BOM.

+ Trường hợp chi phí theo BOM > chi phí thực tế (621, 622, 627), phần mềm sẽ phân bổ chi phí thực tế theo tiêu thức tùy chọn.

+ Trường hợp chi phí theo BOM < chi phí thực tế (621, 622, 627) , giá thành sẽ tính theo BOM , phân chênh lệch sẽ tùy chọn ( ghi nhân trên 154 hoặc kết chuyển vào giá vốn trong kỳ).

3/ Giá thành đơn vị

Được sử dụng để kết chuyển phần chênh lệch trên vào giá vốn

Lưu ý : sau khi xong nhớ chọn update

Áp giá vốn hàng bán

Tính giá đơn giá vốn hàng bán trong kỳ theo 2 phương pháp: Bình quân theo giai đoạn và bình quân theo từng lần nhập xuất.

Kết chuyển lên sổ

Last updated