Đề nghị thanh toán

Màn hình này cho phép người đề nghị quản lý các yêu cầu đề nghị của mình với các tình trạng của mỗi phiếu bao gồm:

 • Wait request – phiếu vừa được tạo và gởi đi (chưa có Appover nào xử lý)

 • Wait Approve – có ít nhất 1 người duyệt phiếu này

 • Payable – hoàn tất quá trình duyệt cho phép chi

 • Finished – đã nhận tiền và kết thúc

 • Reject – Trường hợp người duyệt bác bỏ

Và theo thời gian từ ngày đến ngày.

Thêm mới

Click vào thêm mới để điền các thông tin đề nghị phê duyệt.

Màn hình sẽ hiện ra 1 bảng thông tin. Điền các nội dung bắt buộc phải điền:

 • Số tiền chi

 • Loại tiền chọn VND hoặc ngoại tệ USD, EUR, …

 • Tiêu đề và nội dung muốn chi để người xét duyệt đọc.

 • Thông tin phê duyệt: Chọn ID người phê duyệt, tên nhân viên phê duyệt, vị trí phê duyệt là kiểm tra bởi ai, xác nhận bởi ai, phê duyệt bởi ai. Mỗi 1 ID sẽ chọn cho họ 1 chức năng.

Options:

 • Tập tin đính kèm: Click vào Browse để tải tệp tin bằng file word, pdf, file hình hoặc file excel,… Sau đó nhấn nút upload để upload file

Approval Information

 • Hiển thị thông tin các bước phê duyệt theo ưu tiên sau:

 1. Có đầy đủ UserID, Nhóm, Khoản mục phí, Trung tâm lợi nhuận

 2. Theo UserID

 3. Theo Nhóm, Khoản mục phí, Trung tâm lợi nhuận

 4. Không có các thông tin về UserID, Nhóm, Khoản mục phí, Trung tâm lợi nhuận

Sau khi điền đầy đủ các thông tin phê duyệt thì click vào nút lưu.

Lúc này ở bảng điều khiển đầu tiên sẽ hiện ra tất cả các tình trạng duyệt như:

 • Tình trạng đề nghị thanh toán

 • Tình trạng duyệt thanh toán

 • Tình trạng duyệt xong

Last updated