Phân mục xử lý

Phân hệ này dùng để khóa các bút toán công nợ phải thu đã hạch toán và kết chuyển lên sổ. Các bước tương tự phần xử lý chứng từ của phân hệ kế toán phải trả.

Last updated