Tổng quan

PHÂN HỆ QUẢN LÝ KHO

Phân hệ quản lý kho bao gồm 4 quy trình:

  • Thiết lập (setup)

  • Nhập chứng từ (Input)

  • Tính giá thành & giá vốn hàng bán (Proccess)

  • Báo cáo (Reports)

Last updated