Links

Tổng quan

PHÂN HỆ QUẢN LÝ KHO
Phân hệ quản lý kho bao gồm 4 quy trình:
  • Thiết lập (setup)
  • Nhập chứng từ (Input)
  • Tính giá thành & giá vốn hàng bán (Proccess)
  • Báo cáo (Reports)