Báo cáo

Phần mềm có tích hợp các loại báo cáo sau:

 • Tình hình tồn kho

 • Nhập xuất tồn

 • Nghiệp vụ kho

 • Xuất kho cho sản xuất

 • Nhập kho thành phẩm

 • Bảng chiết tính giá thành

 • Liệt kê theo Item

 • Bảng chi tiết doanh thu-giá vốn

 • Bảng tổng hợp doanh thu- giá vốn

 • Hàng hóa, vật tư trả lại

Chức năng thêm

Đối với các phiếu nhập kho nhiều lần nhưng chỉ có 1 phiếu hóa đơn phải trả. Khi nhận được hóa đơn sẽ cập nhật lại các thông tin vào các phiếu.

Bước 1 : Chọn kỳ kế toán hoặc tất cả , click nít View để cập nhật danh sách các phiếu vào lưới dữ liệu

Bước 2 : Chọn các phiếu cần cập nhật

Bước 3 : Nhập các thông tin hóa đơn

Lưu ý : Có thể cập nhật từng thông tin .

Ví dụ : chỉ cập nhật Số hóa đơn : khi đó các thông tin như số serial , ngày hóa đơn … để trống .

Tình hình tồn kho.

 • Chọn ngày

 • Chọn từ nhóm …. Đến nhóm…

 • Chọn từ kho … đến kho…

 • Nhấn nút Xem ( Preview)

Nhập Xuất Tồn

 • Chọn từ ngày … đến ngày …

Chọn từ nhóm … đến nhóm (hoặc chọn từng nhóm)

Chọn từ kho … đến kho (hoặc chọn từng kho)

Các lựa chọn

 • Tất cả (All): báo cáo tất cả các mã vật tư

 • Tất cả (All Item): báo cáo sẽ nhóm theo mã vật tư

 • Vật tư (Item): báo cáo theo mã vật tư

Có thể lựa chọn:

 • Export Excel: xuất excel

 • Xem báo cáo: xem báo cáo trên lưới dữ liệu

 • In báo cáo: Xem báo cáo

Nghiệp vụ kho

Chọn Từ ngày …. Đến ngày ….

Nhấn nút Xem

Xuất kho cho sản xuất

 • Chọn ngày

 • Chọn từ nhóm …. Đến nhóm…

 • Chọn từ kho … đến kho…

Export Excel : Xuất file excel báo cáo

Xem báo cáo : xem báo cáo trên hệ thống

Báo cáo nhập kho thành phẩm

 • Chọn ngày

 • Chọn từ nhóm …. Đến nhóm…

 • Chọn từ kho … đến kho…

Export Excel : Xuất file excel báo cáo

Xem báo cáo : xem báo cáo trên hệ thống

Báo cáo chi tiết tính giá thành

Chọn từ ngày … đến ngày

Chọn phương thức tính giá: Hệ số, BOM, theo nguyên vật liệu chính ….

Nhấn bút xem để xem báo cáo.

Liệt kê theo mã vật tư

Chọn Từ ngày … Đến Ngày

Chọn Từ Mã Vật tư … Đến Mã Vật tư

Chọn Từ Nhóm … Đến Nhóm

Chọn Từ Kho…. Đến Kho.…

Xem : xem báo cáo

Export Excel : Xuất báo cáo dưới dạng excel.

Báo cáo chi tiết Doanh Thu – Giá Vốn

Mục đích: để so sánh daonh thu giá vốn hàng bán của từng thành phẩm chi tiết.

Chọn Từ ngày … Đến Ngày

Chọn Từ Nhóm … Đến Nhóm

Chọn Từ Kho…. Đến Kho.…

Xem : xem báo cáo

Export Excel : Xuất báo cáo dưới dạng excel.

Báo cáo tổng hợp Doanh thu – giá vốn

Mục đích: để so sánh daonh thu giá vốn hàng bán của từng thành phẩm tông hợp trong kỳ.

Chọn Từ ngày … Đến Ngày

Chọn Từ Nhóm … Đến Nhóm

Chọn Từ Kho…. Đến Kho.…

Xem : xem báo cáo

Export Excel : Xuất báo cáo dưới dạng excel.

Hàng Hóa Vật tư trả lại

Chọn Từ ngày … Đến Ngày…

Chọn Trả Hàng: xem báo cáo hàng bán trả lại trong kỳ

Chọn Hàng bán bị trả lại: xem báo cáo hàng bán bị trả lại trong kỳ.

Xem : xem báo cáo

Export Excel : Xuất báo cáo dưới dạng excel.

Tổng Hợp hàng nhập

Chọn Từ Ngày … Đến Ngày…

Chọn Xem: xem trên lưới dữ liệu

Chọn in: xem và in báo cáo

Tổng hợp hàng xuất

Chọn Từ Ngày … Đến Ngày…

Chọn Xem: xem trên lưới dữ liệu

Chọn in: xem và in báo cáo

In phiếu kế toán

Chọn Từ Ngày … Đến Ngày…

R1 : Nhập Nguyên vật liệu

R2: Nhập Thành Phẩm

R3: Nhập Khác

R4: Trả hàng

S1: Xuất hàng cho sản xuất

S2: Bán Hàng

S3: Xuất Khác

S4: Hàng bán bị trả lại

Thẻ Kho:

+ Các lựa chọn :

All ( Tất cả ) : Tất cả các mã

By Item ( Mã vật tư ): Nhấn F3 để chọn mã cần in

Xem : xem báo cáo

Báo cáo sản phẩm dở dang trong kỳ

Chọn Từ Ngày … Đến Ngày…

Xem : xem báo cáo

Last updated