Links

Báo cáo

Phần mềm có tích hợp các loại báo cáo sau:
  • Tình hình tồn kho
  • Nhập xuất tồn
  • Nghiệp vụ kho
  • Xuất kho cho sản xuất
  • Nhập kho thành phẩm
  • Bảng chiết tính giá thành
  • Liệt kê theo Item
  • Bảng chi tiết doanh thu-giá vốn
  • Bảng tổng hợp doanh thu- giá vốn
  • Hàng hóa, vật tư trả lại
Chức năng thêm
Đối với các phiếu nhập kho nhiều lần nhưng chỉ có 1 phiếu hóa đơn phải trả. Khi nhận được hóa đơn sẽ cập nhật lại các thông tin vào các phiếu.
Bước 1 : Chọn kỳ kế toán hoặc tất cả , click nít View để cập nhật danh sách các phiếu vào lưới dữ liệu
Bước 2 : Chọn các phiếu cần cập nhật
Bước 3 : Nhập các thông tin hóa đơn
Lưu ý : Có thể cập nhật từng thông tin .
Ví dụ : chỉ cập nhật Số hóa đơn : khi đó các thông tin như số serial , ngày hóa đơn … để trống .