Tổng quan

PHÂN HỆ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Từ Bảng danh mục (Menu), ta có thể thấy của phân hệ hóa đơn bán hàng bao gồm 3 phân mục:

  • Phân mục cài đặt: Hủy hóa đơn. Mất, cháy hư hóa đơn.

  • Phân mục nhập liệu (Input): Danh sách hóa đơn, kiểm tra hóa đơn.

  • Phân mục báo cáo: Báo cáo phát hành hóa đơn. Báo cáo hủy hóa đơn. Báo cáo mất, cháy, hư hỏng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Last updated