Chờ thanh toán

Màn hình chờ thanh toán dành cho thủ quỹ hỗ trợ tìm các lệnh yêu cầu chi theo 2 trạng thái bao gồm:

 • lệnh đang chờ thanh toán

 • lệnh đã thanh toán xong

và hỗ trợ tìm kiếm theo thời gian bao gồm 2 loại ngày:

 • ngày gởi phiếu đề nghị

 • ngày thanh toán phiếu đề nghị

cách thao tác:

 • Click vào trạng thái chờ thanh toán xong (finished)

 • Chọn từ ngày … đến ngày …

 • Click chọn xem hoặc kết xuất ra excel

double click vào để xem nội dung chi

trong màn hình này thủ quỹ phải nhập vào số tiền thực chi:

 • Nếu cùng 1 loại tiền thì cho phép nhập hoặc ít hơn hoặc bằng là hợp lệ

 • Nếu khác loại tiền thì ko kiểm tra số tiền

 • Nhập các thông tin còn lại nếu cần

 • click vào mục chi tiền để tạo phiếu chi

Click In để xuất bảng in cho phép in ra giấy để ký.

Trong phiếu chi thể hiện ngày tháng chi tiền

Tên người nhận tiền, địa chỉ

Lý do chi tiền

Số tiền chi

Và ở phiếu chi này cũng có chỗ để người nhận tiền ký, ngày ký. Người chấp nhận ký, ngày phê duyệt.

Tên của quản lý, chữ ký và ngày ký.

Last updated