Links

Phân mục chi tiết hạch toán

Chọn từ ngày … đến ngày
Chọn tổng hợp
Chọn xem thì sẽ hiện ra bảng chi tiết như trên.