Phân mục xử lý

AP xử lý nhiều chứng từ

Phân mục này dùng để khóa các bút toán công nợ đã hạch toán và kết chuyển lên sổ.

Chọn tất cả hoặc tháng cần khóa các bút toán, bấm nút tải sau đó thực thi để khóa và kết chuyển lên sổ các bút toán thực hiện tại phân hệ kế toán phải trả.

Last updated