Links

Phân mục cài đặt

Hủy hóa đơn

Phân hệ này dùng để hủy các hóa đơn đã phát hành mà không sử dụng nữa.
Cần phải nhập dầy đủ thông tin như ngày hủy hóa đơn.
Tên công ty của mình, địa chỉ, mã số thuế.
Phương pháo hủy hóa đơn.

Mất, cháy, hư hóa đơn

Báo cáo này dùng để báo cáo về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn
Cần nhập số báo cáo, ngày báo cáo.
Tên công ty của mình, địa chỉ, má số thuế.
Nguyên nhân bị mất, cháy, hỏng hóa đơn.