Tổng quan

PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Kế toán tổng hợp (viết tắt là GL) là phân hệ chủ đạo trong bất kỳ một công tác ghi sổ kế toán tài khoản trong Phần mềm này. Tất cả các giao dịch mà người sử dụng nhập vào hệ thống tài khoản tiền phải thu, tài khoản tiền phải trả, tài sản cố định, hàng tồn kho đều sẽ được kết chuyển vào sổ cái (sẽ được ghi hình thức sổ theo dõi). Từ chương trình này, người sử dụng có thể thiết lập, nhập liệu thông tin tài khoản, bút toán kết chuyển và kết xuất báo cáo tài chính.

Phân hệ GL bao gồm 4 phân mục: Phân mục cài đặt, Phân mục nhập liệu, Phân xử lý dữ liệu, Phân mục kết xuất báo cáo.

Last updated