Phân mục chi tiết hạch toán phải trả

    • Chọn từ ngày … đến ngày….

    • Chọn phân hệ tổng hợp hoặc chi tiết để xem

    • Chọn xem.

Last updated