Xử lý

Sắp xếp số chứng từ

Trong quá trình nhập liệu do chưa sắp xếp các hóa đơn chứng từ cho đồng bộ thì chọn từng phân hệ rồi chọn tháng cần sắp xếp.

Kiểm tra chứng từ

Kiểm tra các chứng từ hạch toán không đúng số tiền giữa bên nợ và bên có.

Kiểm tra double chứng từ

Kiểm tra cùng 1 số chứng từ, cùng 1 bút toán nhưng chạy lên 2 lần.

Kiểm tra công nợ khách hàng

Kiểm tra công nợ nhà cung cấp

Khai báo khoản mục phí , Nhóm và Lợi nhuận

Chức năng cho phép thiết lập các thông tin

  • Khoản mục phí

  • Theo dự án ( Nhóm )

  • Lợi nhuận

Các thông tin này thường được áp dụng với các công ty theo dõi theo từng dự án

Thiết lập khoản mục phí , nhóm và lợi nhuận

Chức năng này cho phép theo dõi chi phí và lợi nhuận của từng nhóm và theo từng tháng

Ví dụ : Dự Án A có 03 nhóm thực hiện trong 03 tháng

Example : Project A have 03 team process with in 03 months

Nhóm 01: Thực hiện trong 03 tháng

Nhóm 02 Thực hiện trong 01 tháng

Nhóm 03 : thực hiện trong 02 tháng

Chức năng sẽ cấu hình khối lượng công việc (%) theo từng nhóm và từng tháng

Báo cáo chi phi lợi nhuận theo nhóm

Từ chức năng thiết lập (7) , hệ thống sẽ tự động tính toán và đưa ra kết quả báo cáo

Last updated